4th Semarang Koi Show 2015

poster web

15bu 150.000
20bu 200.000
25bu 250.000
30bu 300.000
35bu 350.000
40bu 400.000
45bu 500.000
50bu 600.000
55bu 700.000
60bu 800.000
65bu 900.000
70bu 1.000.000

vat 1.200.000

Kelas A:
- kohaku
- sanke
- showa

Kelas B:
- shiro
- hikarimoyomono
- koromo
- goshiki
- kinginrin A
- kawarimono
- doitsu

Kelas C
- asagi
- shusui
- tancho
- hikarimujimono
- kinginrin B
- hikiutsurimono
- bekko